Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

A K T U A L N O Ś C I

Innowacje w kształceniu zawodowym nauczycieli

Zapraszamy czynnych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu do wzięcia udziału w projekcie pt. Innowacje w kształceniu zawodowym nauczycieli”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu: Wysoka jakość systemu oświaty. Proponujemy między innymi dwutygodniowe staże dla nauczycieli w przedsiębiorstwach krajowych.

Pełna informacja

Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej

Od roku szkolnego 2012/2013 wprowadzana jest w szkołach ponadgimnazjalnych nowa podstawa programowa, która wzmacnia edukację ekonomiczną i edukację na rzecz przedsiębiorczości. Zgodnie z reformą programową przedmiot podstawy przedsiębiorczości będzie realizowany tylko w zakresie podstawowym w klasach pierwszych; dodatkowo zaś zostanie wprowadzony nowy przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce. Jest to odpowiedź na potrzeby gospodarki i rynku pracy, gdzie wysoko ceni się postawy i umiejętności przedsiębiorcze. Zmiana ta realizuje także zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

O projekcie_ogólnie,

Zaproszenie do projektu

"e-Biuro" - konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszam uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego do wzięcia udziału w konkursie „e-Biuro”.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz poprzez bogate doświadczenie w pracy z programami biurowymi przygotowanie ich do pracy zawodowej.
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Czytaj więcej...

Innowacyjne narzędzia dydaktyczne - przedmioty ekonomiczne

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów ekonomicznych do bezpłatnego korzystania z innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych dla szkół ponadgimnazjalnych. Pragniemy również zachęcić do skorzystania z możliwości udziału w spotkaniach on-line, w trakcie których zaprezentowane zostaną narzędzia i możliwości ich wykorzystywania.
Narzędzia dydaktyczne powstały w ramach realizacji projektu „Przedsiębiorcze szkoły” na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty; działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia; poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia. - ZAPROSZENIE

Projekt "Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa"

Projekt "Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa" skierowany jest do uczniów i nauczycieli fizyki szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, realizujących program fizyki zarówno w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym. Jego celem jest zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych fizyką oraz zachęcenie ich do studiowania kierunków technicznych.

Szkoły, które wezmą udział w projekcie BEZPŁATNIE otrzymają narzędzia edukacyjne, które mają za zadanie usprawnić pracę nauczyciela z uczniem, w
tym:
-118 interaktywnych filmów edukacyjnych, w rozdzielczości HD zgodnych z nową podstawą programową,
-30 filmów prezentujących zjawiska fizyczne zarejestrowane kamerą szybkościową,
-10 filmów zrealizowanych w konwencji ciekawostek, prezentujących wykorzystanie praw fizyki w wielu dziedzinach życia np. przemyśle, firmach
produkcyjnych itp.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w czerwcu 2013 r. Pobierz komunikat

Więcej artykułów…

  1. Konferencja metodyczna” Nowy egzamin zawodowy, a proces kształcenia”
  2. System MTS
  3. Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
  4. OKE informuje
  5. EKONOMIA I FINANSE – INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU „PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
  6. Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli - „Szkoła z energią”
  7. Nowy egzamin zawodowy od 2013
  8. Oferta edukacyjna Pracowni Przedmiotów Kształcenia Zawodowego
  9. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2013 r
  10. Projekt "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej"

Odwiedza nas 91 gości oraz 0 użytkowników.