Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Kształcenie dorosłych

Informacja na temat nowelizacji przepisów rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w zakresie dotyczącym szkół dla dorosłych

Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego informuje, że w dniu 20 sierpnia 2010 r. Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

W rozporządzeniu zostały wprowadzone zasadnicze zmiany w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych.
Zmiany zostały zawarte w Rozdziale 3 rozporządzenia i dotyczą:
1) zrównania zasad klasyfikowania w szkołach prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej i w formie zaocznej - wszystkie szkoły dla dorosłych klasyfikują słuchaczy na podstawie egzaminów semestralnych (§ 24 ust.1);
2) wprowadzenia dla słuchacza obowiązku uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych/konsultacjach (§ 24 ust. 2 i 4);
3) nałożenia na dyrektora szkoły dla dorosłych obowiązku skreślenia słuchacza z listy, w przypadku opuszczenia przez niego w danym semestrze więcej niż 50% godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania lub obowiązkowe konsultacje, lub słuchacza, który nie zdał wszystkich egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania (§ 25a ust. 1);
4) wprowadzenia możliwości powtórzenia semestru przez słuchacza, jeden raz w okresie kształcenia, wyłącznie na jego pisemny wniosek uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. Natomiast możliwość powtarzania semestru po raz drugi w okresie kształcenia będzie zależała od decyzji dyrektora szkoły poprzedzonej zasięgnięciem opinii rady pedagogicznej (§ 25a ust. 4);
5) likwidacji w szkołach dla dorosłych możliwości zdawania przez słuchaczy egzaminów klasyfikacyjnych (z wyłączeniem przyjmowania słuchacza do szkoły na semestr programowo wyższy, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych);
6) skrócenia terminu przystąpienia do egzaminu semestralnego słuchacza, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do tego egzaminu; dyrektor szkoły może wyznaczyć mu dodatkowy termin do 31 sierpnia, a nie do 15 września, tak jak było do tej pory;
7) z powyższym przepisem wiąże się również treść § 28 ust. 3, w którym mówi się o egzaminie poprawkowym przeprowadzonym do końca lutego (po zakończeniu semestru jesiennego) i po zakończeniu semestru wiosennego do 31 sierpnia; egzaminy poprawkowe w szkołach dla dorosłych są przeprowadzane jedynie w przypadku gdy słuchacz uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch egzaminów semestralnych (§ 28 ust. 1).

Powyższe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 września 2010 roku.

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.