Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Kształcenie Zawodowe
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Komunikat MEN z konferencji na temat "Kształcenie zawodowe"

  Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej – współorganizatorzy konferencji na temat kształcenia zawodowego, która odbyła się 31 maja 2007 we Wrocławiu – sprawy racjonalnych zmian w systemie szkolnictwa zawodowego uznają za jedno z najważniejszych zadań edukacji w Polsce.

  Sytuacja ta wynika między innymi z nowych wyzwań, jakie wiążą się z obecnością Polski w Unii Europejskiej, korzystną sytuacją gospodarczą – w tym malejącym bezrobociem, utrzymującym się niżem demograficznym oraz większym umiędzynarodowieniem rynku pracy i z tym związaną emigracją zarobkową. Zjawisko to powoduje z kolei drenaż, zwłaszcza wysokowykwalifikowanych, kadr na rynku krajowym (w tym fachowców od budownictwa, drogownictwa, telekomunikacji, handlu, turystyki), który to problem w sposób szczególny objawił się w związku z planowaniem przygotowań do organizacji EURO 2012.

  Obecnie za jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed polska oświatą uznajemy potrzebę położenia większego nacisku na dobre przygotowanie fachowe – tak w systemie szkolnym, jak i w ramach systemu przekwalifikowań – edukacji ustawicznej. Wymaga to szczególnej mobilności i zdolności do reagowania na potrzeby rynku pracy przez szkolnictwo zawodowe oraz prowadzące je jednostki samorządów terytorialnych.

 Aby oferta edukacyjna rzeczywiście odpowiadała potrzebom rynku pracy uczestnicy konferencji proponują:

 1. Dostosowanie sieci szkół i placówek do potrzeb rynku pracy.
 2. Podniesienie poziomu kształcenia na niższych szczeblach edukacyjnych (szkoły podstawowe i gimnazja) i kształcenia politechnicznego.
 3. Podjęcie kompleksowych działań na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego.
 4. Stworzenie możliwości wypełniania przez gimnazja obowiązku rozpoznania orientacji zawodowej wszystkich uczniów i prowadzenia doradztwa zawodowego umożliwiającego gimnazjalistom świadomy wybór szkoły, w tym szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
 5. Wprowadzenie zmian systemowych, dających możliwość zatrudnienia i stworzenia nowej ścieżki awansu zawodowego nauczycielom zawodu nieposiadającym wyższego wykształcenia kierunkowego.
 6. Umożliwienie nauczycielom przedmiotów zawodowych stałego dostępu do nowoczesnych rozwiązań technologicznych (staże, praktyki itp.)
 7. Przygotowanie przez CKE studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem funduszy EFS.
 8. Stworzenie pracodawcom możliwości dofinansowania i doposażenia warsztatów i pracowni szkolnych oraz zachęt, w tym także finansowych (np.system odliczeń podatkowych), do szerszego włączania się w proces kształcenia praktycznego.
 9. Wprowadzanie rozwiązań umożliwiających zdobywanie przez uczniów w trakcie trwania nauki zawodu uprawnień zawodowych.
 10. Wprowadzenie dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych specjalnych możliwości uzyskiwania kwalifikacji pomocnika w zawodzie.
 11. Zakres zmian przygotowywanych przez MEN:
  • wygaszanie liceów profilowanych (2008/2009) – wstrzymanie rekrutacji do klasy pierwszej),
  • wprowadzenie zmiany kalendarza egzaminów potwierdzających - kwalifikacje zawodowe w technikach (po klasie trzeciej),
  • wdrażanie systemu ECVET.

 Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” i MEN deklarują dalsze współdziałanie na rzecz wypracowywania kierunków zmian oraz rozwiązań w tym obszarze polskiej edukacji.

W imieniu organizatorów:

Krzysztof Jędrzejczyk
Zastępca Przewodniczącego
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
Zofia Stypińska
Dyrektor Departamentu
Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego
 w Ministerstwie Edukacji Narodowej


Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.